DR. FARHANA SABRI
Penyelaras SPADA
06-7988796
farhanasabri@usim.edu.my

 

DR REZKI PERDANI SAWAI
Penyelaras Kualiti
06-7988727
rezki@usim.edu.my

DR. ROSLIZAWATI MOHD RAMLY
Penyelaras Siswazah
06-7988727
roslizawati@usim.edu.my