DR. FARHANA SABRI
Penyelaras SPADA
06-7988796
farhanasabri@usim.edu.my

DR. SURIA HANI A. RAHMAN
Penyelaras Kualiti
06-7988727
suriahani@usim.edu.my

DR. ROSLIZAWATI MOHD RAMLY
Penyelaras Siswazah
06-7988727
roslizawati@usim.edu.my