New Media Communication

/New Media Communication
New Media Communication 2019-07-03T13:15:34+00:00

DR. EIZAN AZIRA MAT SHARIF
Pensyarah (DS51)
06-7988271
eizansharif@usim.edu.my

DR. HIZRAL TAZZIF HISHAM
Pensyarah (DS51)
06-7988674
hizral@usim.edu.my

DR. AINURLIZA MAT RAHIM
Pensyarah (DS45)
06-7988751
ainurliza@usim.edu.my