DR. FARHANA SABRI
Pensyarah (DS51)
06-7988796
farhanasabri@usim.edu.my

DR. SURIA HANI A. RAHMAN
Pensyarah (DS52)
06-7988727
suriahani@usim.edu.my